รับสมัครนักศึกษา (ปริญญาตรีภาคจันทร์-ศุกร์ และภาคเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS 66 (ปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ และภาคเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่นี่

COMSCI VRU NEWS


   •คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(18 มิ.ย. 64)
   •ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2564(8 มี.ค. 64)
   •ศูนย์ภาษา แจ้งรายชื่อหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น (ออนไลน์) รอบที่ ๒(9 ก.พ. 64)
   •ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นออนไลน์ รอบที่ 2(16 ม.ค. 64)
   •ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นออนไลน์ รอบที่ 1(16 ม.ค. 64)
   •คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม(3 ธ.ค. 63)
   •ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์ตารางสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP(29 ก.ย. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564(25 ส.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2564(25 ส.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563(30 ก.ค. 63)
   •กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธํ์และส่งหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "VRU Safe Driving"(30 ก.ค. 63)
   •แนวทางการดำเนินกิจกรรม งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์(2 ก.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์(2 ก.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2 ก.ค. 63)
   •ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัย วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบโควิด-19(27 เม.ย. 63)
   •ประชาสัมพันธ์รายละเอียดระบบเรียนออนไลน์ทักษะด้านดิจิทัล(27 เม.ย. 63)
   •แจ้งการคัดเลือกผลงาน กิจกรรม สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ(23 เม.ย. 63)
   •บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการ "Leadership Development Program"(4 มี.ค. 63)
   •งานวิชาการศึกษาทั่วไป ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (11 ก.พ. 63)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งกำหนดจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน /2562 (20 ม.ค. 63)
   • ศูนย์ภาษา แจ้งกำหนดการสอบวัดความสารมารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ชั้นปีที่2รหัส 61 และชั้นปีที่4รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2562 (20 ม.ค. 63)
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม Mocktial Mixology Class (16 ม.ค. 63)
   • ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์ตารางรอบจัดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP สำหรับนักศึกษาเสาร์-อาทิตย์ชั้นปีสุดท้าย/ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2562 (10 ม.ค. 63)
   • กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ (10 ม.ค. 63)
   • ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (3 ม.ค. 63)
   • ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (3 ม.ค. 62)
   • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร (17 ธ.ค. 62)
   • กองพัฒนานักศึกษาขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 62 (23 พ.ย. 62)
   • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน (23 พ.ย. 62)
   • ขอแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าร่วมฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 (4 พ.ย. 62)
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งวันปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา (24 ต.ค. 62)
   • ประกาศมหาวิทยาลัยการรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (5 ก.ย. 62)
   • ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2 /2562 (19 ส.ค. 62)
   • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมในงาน Thailand Space Week 2019(24 ก.ค. 62)
   • ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.(12 ก.ค. 62)
   • กระทรวงการอุดมศึกษา ขอความร่วมมือกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่(7 ก.ค. 62)
   • การกำกับดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1(22 มิ.ย. 62)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการลงทะเบียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา 62(7 มี.ค. 62)
   • ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2562 (9 ก.พ. 62)
   • งานบ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอส่งคำอธิบายรายวิชา UBI 101 การสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ (25 ต.ค. 61)
   • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการกลับบ้านปลอดภัย เพื่อร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ (9 ต.ค. 61)
   • กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหารกองประจำการ 2562 (2 ส.ค. 61)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (30 มิ.ย. 61)

   • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี 2563 (17 ธ.ค. 62)
   •กระทรวงการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendlum Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี (17 ธ.ค. 62)
   •สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จำนวน 50 ทุน (23 พ.ย. 62)
   •มูลนิธิอมตะ ประชาสัมพันธ์คัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง (5 ก.ย. 62)
   • มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน(ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิง ทุนการศึกษา Fulbright thai graduate scholarship program ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในประเทศสหรัฐอเมริกา (27 ม.ค. 62)
   • สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (25 ต.ค. 61)
   • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา2561 (22 พ.ย. 61)
   • ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัย (2 ส.ค. 61)

   • สนง.คุ้มครองผู้บริโภค ขอความประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน (2 ก.ค. 63)
   •ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์(14 พ.ค. 63)
   • รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (29 ต.ค. 62)
   • บริษัทสเปเชียลตี้ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (19 ส.ค. 62)
   • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ (25 ต.ค. 61)
   • บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน (2 ส.ค. 61)
   • บริษัท เซ้าท์ อีสท์ เอเชีย เน็ทเวอร์ค คอร์ปอเรชัน จำกัด ประกาศรับสมัครโปรแกรมเมอร์ หลายตำแหน่ง (12 ก.ค. 61)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (9 ก.ค. 61)
   • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสัมภาษณ์ (19 มิ.ย. 61)
   • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (4 มิ.ย. 61)

Quick Links

ติดตามข่าวสารการสมัครได้ที่นี่

หลักจากที่คุณได้สมัครเข้ามาแล้ว คุณสามารถติดตามข่าวสารการสมัครของคุณ รวมถึงการประกาศต่างๆ จากทางมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดให้ที่ Line กลุ่มของหลักสูตร โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่่

CS-VRU#66 (จันทร์ - ศุกร์)
CS VRU #66 (เสาร์ - อาทิตย์)

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323