★ ติดต่อเรา


หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

       อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

       เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

       โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 365 โทรสาร 02-909-3029

        FACEBOOK หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323