★ โครงสร้างหลักสูตร


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

133

หน่วยกิต

3.1.2    โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า

97

หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน จำนวนไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า

58

หน่วยกิต

2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ

13

หน่วยกิต

2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

12

หน่วยกิต

2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

15

หน่วยกิต

2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

12

หน่วยกิต

2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

6

หน่วยกิต

2.3) วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า

18

หน่วยกิต

2.4) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9

หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหมวดต่าง ๆ  

 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า

97

หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน บังคับเรียน

12

หน่วยกิต

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SMS101

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

Calculus and Analytic Geometry 1

3(3-0-6)

SMS108

สถิติวิเคราะห์ 1

Statistical Analysis 1

3(3-0-6)

SMS203

ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น

Introduction to Probability and Statistics

3(3-0-6)

SMS303

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

Discrete Mathematics

3(3-0-6)


 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน บังคับเรียน

58

หน่วยกิต

                2.2.1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบ

                        สารสนเทศ 

13

หน่วยกิต

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS215

ความมั่นคงของระบบเครือข่ายและสารสนเทศ

Network and Information Security

3(2-2-5)

SCS332

ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research Methodology for Computer Science

3(2-2-5)

SCS343

หลักการให้บริการคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร

Principles of Computer Services for Enterprises

3(2-2-5)

SCS408

โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

Computer Science Project 1

1(0-3-1)

SCS409

โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

Computer Science Project 2

3(0-6-3)

 

                 2.2.2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

12

หน่วยกิต

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS204

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Systems Analysis and Design

3(2-2-5)

SCS205

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

Object-Oriented Analysis and Design

3(2-2-5)

SCS213

หลักการระบบฐานข้อมูล

Principles of Database Systems

3(2-2-5)

SCS301

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

Database Management Systems

3(2-2-5)

 


 

                 2.2.3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง

                         ซอฟต์แวร์

15

หน่วยกิต

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS101

การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี       

Problem-Solving by Algorithms

   3(2-2-5)

SCS102

 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Computer Programming

   3(2-2-5)

SCS206

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

   3(2-2-5)

SCS207

 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Programming

3(2-2-5)

SCS211

การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบเรสพอนซีฟ

Responsive Web Design and Development

3(2-2-5)

 

                 2.2.4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

12

หน่วยกิต

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS110

 

พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาเว็บ

Introduction to Web Design and Development

   3(2-2-5)

SCS203

ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems

   3(2-2-5)

SCS208

ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Data Communication and Computer Network

Systems

   3(2-2-5)

SCS212

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์อัลกอริทึม

Data Structure and Algorithm Analysis

   3(2-2-5)

 

                  2.2.5) กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรม

                          คอมพิวเตอร์

6

หน่วยกิต

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS111

การออกแบบวงจรและตรรกะดิจิทัล

Digital Circuit and Logic Design

3(2-2-5)

SCS214

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Organization and Architecture

3(2-2-5)

 

2.3) วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า

สามารถเลือกเรียนข้ามกลุ่มได้

18

หน่วยกิต

 

                2.3.1) กลุ่มวิชาพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS307

 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Web Application Development

3(2-2-5)

SCS329

ภาษาสคริปต์

Script Language

3(2-2-5)

SCS337

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Application Development

3(2-2-5)

 

                2.3.2) กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรม

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS109

คอมพิวเตอร์และหลักการโปรแกรมเบื้องต้น

Computer and Programming Principles

3(2-2-5)

SCS333

การพัฒนาโปรแกรมขั้นสูง

Advanced Programming Development

3(2-2-5)

SCS335

 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับองค์กร

Application Development for Enterprises

3(2-2-5)

 

                 2.3.3) กลุ่มวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคง

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS321

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย

Network Operating Systems

3(2-2-5)

SCS327

มาตรฐานความมั่นคงของสารสนเทศและเครือข่าย

Information and Network Security Standards

3(2-2-5)

SCS334

การประมวลผลบนคลาวด์

Cloud Computing

3(2-2-5)

SCS340

อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง

Internet of Things

3(2-2-5)

 

 

 

                2.3.4) กลุ่มวิชาจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS302

ระบบการจัดการความรู้

Knowledge Management Systems

3(2-2-5)

SCS336

การทำเหมืองข้อมูล

Data Mining

3(2-2-5)

SCS338

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Decision Support Systems Development

3(2-2-5)

SCS342

การคลังข้อมูล       

Data Warehousing

3(2-2-5)

 

                2.3.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS318

การประมวลผลภาพ

Image Processing

3(2-2-5)

SCS324

ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

3(2-2-5)

SCS339

การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

Data Visualization and Computer Graphics

3(2-2-5)

 

                 2.3.6) กลุ่มวิชาทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS107

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Computer Fundamentals

3(2-2-5)

SCS108

แอปพลิเคชันด้านสถิติและการวิจัย

Applications for Statistics and Research

3(2-2-5)

SCS322

 

การศึกษาเฉพาะเรื่องด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Selected Topics in Computer Science

3(2-2-5)

SCS323

การศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน

Study of Computer Science and Information Technology in ASEAN Countries

3(1-4-4)

 

SCS341

การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

Computer and Network Systems Maintenance

3(2-2-5)


2.4) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

9

หน่วยกิต

                2.4.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS404

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการชุมชน

Professional Skills in Computer Science for Community Services

2(90)

SCS406

การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Preparation for Cooperative Education in Computer Science

1(45)

SCS407

สหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Cooperative Education in Computer Science

6(640)

 

                2.4.2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

 

 

รหัส

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ศ)

SCS403

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Preparation for Field Experience in Computer Science

2(90)

SCS404

การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อบริการชุมชน

Professional Skills in Computer Science for Community Services

2(90)

SCS405

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Field Experience in Computer Science

5(540)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา

ที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้

 

*** ข้อกำหนดเฉพาะ ในกรณีที่ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และจำเป็นต้องยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาได้ โดยต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 90
หน่วยกิต
ประกอบไปด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้

1.       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                           30 หน่วยกิต

2.       หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า                                 45 หน่วยกิต

3.       หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                              3  หน่วยกิต ***

 

หมายเหตุ        ความหมายของเลขรหัสรายวิชา

รหัสรายวิชาประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว

อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบ่งบอกถึงคณะ

อักษรภาษาอังกฤษตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงสาขาวิชา

ตัวเลขตัวแรกบ่งบอกถึงระดับความยากง่าย

       ตัวเลขตัวที่ 2 และ 3 บ่งบอกถึงลำดับก่อนหลังของวิชา

 

ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร

 

SCS

หมวดวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

SMS

หมวดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

VGE

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323