★ ประวัติหลักสูตร


»ชื่อหน่วยงาน

           สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


»ที่ตั้ง

           อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180


»ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

           การบริหารและการจัดการการศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ในขณะนั้นบริหารและจัดการในรูปแบบของภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์อำนาจ มั่นทน หัวหน้าโปรแกรมวิชา และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ แก้วราตรี รองหัวหน้าโปรแกรมวิชา มีการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปี พ.ศ.2529 โดยเปิดสอนในระดับอนุปริญญาคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ.2536 เปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคการศึกษาเพื่อบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในระดับอนุปริญญาคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 โดยเปิดสอนนักศึกษาทั้งในภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ในปี พ.ศ. 2540 เพื่อให้การจัดการศึกษาและการดูแลเอาใจใส่นักศึกษามีความใกล้ชิดมากขึ้น และช่วยให้การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารและการจัดการจากภาควิชาคอมพิวเตอร์เป็น โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            ในปี พ.ศ. 2548 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารและจัดการโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชาและหลักสูตร พร้อมกับกำหนดให้มีกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับคณะ อาจารย์ และนักศึกษาในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

           ในปี พ.ศ. 2549 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ สังคม และเปิดใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง) ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จนถึงจนถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

           ในปี พ.ศ. 2554 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

           ในปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป


สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323