★ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญาของหลักสูตร

           ปรัชญา : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อตอบสนองหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


วิสัยทัศน์

           วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณภาพสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม


พันธกิจ

           พันธกิจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยและได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547

           มาตรา7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญ ก้าวหน้าอย่างมั่งคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การ ศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู

           มาตรา8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังนี้

                   (1)แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

                   (2)ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

                    (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ

                   (4)เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

                   (5)เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

                   (6)ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                   (7)ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่ง เสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

                   (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

           ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจนั้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ยึดสาระตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

           พ.ศ. 2553-2556 และในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นสำคัญพร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการ ปฏิบัติราชการสอดคล้องตามที่คณะกำหนดไว้เป็นสำคัญ


วัตถุประสงค์

           1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ในภาครัฐและเอกชน

           2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

           3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนได้

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323