★ ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


       ★ ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาคปกติ

       ★ ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ