★ รายละเอียดหลักสูตร


» ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

» คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

» รหัสหลักสูตร : 25471531100273

» ชื่อหลักสูตร

           ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

» ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
                             ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
           ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Computer Science)
                             ชื่อย่อ : B.Sc. (Computer Science)

» วันที่อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : 3 พฤษภาคม 2560

» วันที่อนุมัติจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) : 14 พฤศจิกายน 2560

» วันที่อนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) : 28 พฤศจิกายน 2560

» อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

           - นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
           - นักพัฒนาเว็บไซต์ (Website Developer)
           - ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
           - ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
           - ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
           - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ (Computer System Analyst)
           - นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Academic)
           - นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Scientist)
           - นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Technician)
           - ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed)

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323