★ ระเบียบแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่


»แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
»แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)
»แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์เครื่องฉาย (Projector)
»แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ (Visualizer)
»แบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศ
»แบบฟอร์มขอสอนชดเชย
»แบบฟอร์มขออนุมัติเชิญวิทยากร
»แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่
»แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
»แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
»แบบฟอร์มใบลาออก
»แบบฟอร์มขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถาณที่
»แบบฟอร์มขออนุมัติใช้งบประมาณกองทันพัฒนาบุคลากร
»แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงาน
»แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองรายได้
»แบบฟอร์มลงเวลาการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา กศ.ปช.
»แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
»แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
»แบบฟอร์มใบปะหน้ากระดาษคำตอบ
»แบบฟอร์มใบยกเลิกวันลา
»แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
»แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
»แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
»แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 365
โทรสาร 02-909-3029

เพิ่มเพื่อน