★ คู่มือโครงงานนักศึกษา


image


★ แบบฟอร์มโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์1 และโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์2


»Template คู่มือโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
»คู่มือโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์-ฉบับปรับปรุง2560-พิมพ์ครั้งที่1-3
»แบบประเมินโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
»แบบประเมินโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2


»แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1
»แบบฟอร์มเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1
»แบบฟอร์มพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1
»แบบฟอร์มรายงานติดตามความคืบหน้าโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1
»แบบฟอร์มขอพักการทำโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1 ชั่วคราว
»แบบฟอร์มขอสอบปลายภาคโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์1

»แบบฟอร์มขอเปลี่ยนหัวข้อโครงงาน-ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2
»แบบฟอร์มเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2
»แบบฟอร์มพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2
»แบบฟอร์มรายงานติดตามความคืบหน้าโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2
»แบบฟอร์มขอพักการทำโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2 ชั่วคราว
»แบบฟอร์มขอสอบปลายภาคโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์2แจ้งปัญหาเกี่ยวกับคู่มือโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


FAQ

 

สมัครเรียนกับเรา

สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

โทร. 02-909-1432 ต่อ 322 หรือ 323

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์
โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 365
โทรสาร 02-909-3029

เพิ่มเพื่อน