COMSCI VRU NEWS


   • กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหารกองประจำการ 2562 (2 ส.ค. 61)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (30 มิ.ย. 61)
   • ประชาสัมพันธ์การส่งแบบคำขอกู้ยืม (กยศ. – กรอ.) วันสุดท้าย (28 พ.ค. 61)
   • สกอ.ประชาสัมพันธ์ ประเทศแคนาดาประสงค์ให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษา (18 ม.ค. 61)
   • ม.ราชมงคลพระนคร ประชาสัมพันธ์โครงการ AY – REPSE 2018 (18 ม.ค. 61)
   • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (8 ม.ค. 61)

   • บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน (2 ส.ค. 61)
   • บริษัท เซ้าท์ อีสท์ เอเชีย เน็ทเวอร์ค คอร์ปอเรชัน จำกัด ประกาศรับสมัครโปรแกรมเมอร์ หลายตำแหน่ง (12 ก.ค. 61)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (9 ก.ค. 61)
   • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสัมภาษณ์ (19 มิ.ย. 61)
   • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (4 มิ.ย. 61)

       Copyright © 2018 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เริ่มนับวันที่ 27 มิถุนายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม : AmazingCounters.com