COMSCI VRU NEWS

 

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

28407310_2066243413656075_1092489689_oซ้อมย่อย :
วันที่ 1 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00-18.00 น.)

ซ้อมขานนามบัณฑิต :
วันที่ 2 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00-18.00 น.)

ซ้อมใหญ่และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต :
วันที่ 3 มีนาคม 2561 (เวลา 07.00-18.00 น.)

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร :
วันที่ 5 มีนาคม 2561 (เวลา 16.00 น.)
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

* หมายเหตุ กำหนดวันซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ ผ่านเว็บไซต์ www.vru.ac.th *

โครงการประกวดเว็บไซต์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

24251256_1407804392678560_1288674031_o

ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วม “โครงการประกวดเว็บไซต์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561
วันนำเสนอและตัดสินผลงาน วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาคาร 75 ปี ห้อง IT 803  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

:::: กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด ::::
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องพัฒนาในรูปแบบของเว็บไซต์ ไม่จำกัดรูปแบบในการนำเสนอ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
– เนื้อหาของเว็บไซต์ จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนดคือเว็บไซต์ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกิดจากแนวคิด การสร้างสรรค์ และการจัดทำผลงานด้วยตนเองทั้งหมด

:::: คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ::::
– ผู้ส่งผลงานสามารถรวมกลุ่มเป็นทีมพัฒนาได้ทีมละไม่เกิน 3 คน
– ผู้ส่งผลงานต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1 ถึง ม.6) ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ
– โรงเรียนต้นสังกัดสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม

:::: เงินรางวัล ::::
– รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
– รางวัลชมเชย รางวัลเงินสด 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่
อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม   เบอร์โทรติดต่อ   086-202-0656
คุณเนติวิทย์ วรรณโชติ  เบอร์โทรติดต่อ   086-620-4680

สรุปกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร CS

IMG_6725 IMG_6747

วิทยาการคอมพิวเตอร์พัฒนาศักยภาพการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

IMG_25601216_095102 IMG_25601216_100745

หลักสูตร CS เตรียมความพร้อมและสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

20171221_092642 20171221_105723

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่

IMG_6660 IMG_6706

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรวิทาการคอมพิวเตอร์

IMG_6638 IMG_25601122_092706

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21

23722328_1924014027614594_2982592982250012105_n IMG_6580

กิจกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบริการชุมชน

DSC_0182 DSC_0253

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

IMG_6010 IMG_6100

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

IMG_5915 IMG_5944

สรุปกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

IMG_5801 IMG_5847

 

สัมนาสหกิจศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์

IMG_5726 IMG_5788

COM SCI Songkran Festival 2017 วันที่ 19 เม.ย. 2560

IMG_5610 IMG_5634

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ อพวช. วันที่ 31 มีนาคม 2560

IMG_5548 IMG_5593

หลักสุตรวิทยาการคอมพิวเตอร์บริการวิชาการเพื่อชุมชน รร.องครักษ์ จ.นครนายก

IMG_4805 IMG_4822

โครงการบริการวิชาการอบรมการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลผ่านอินเตอร์เนต

15419731_1841021512844934_1516382067477355739_o 15443051_1841021246178294_6682119106814773375_o

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาCSสู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ห้อง IT304 อาคาร 75 ปี

IMG_4458 IMG_4462

กิจกรรมพัฒนาคุรธรรมจริยธรรมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่27 พ.ย.2559 ห้องIT 902 อาคาร 75 ปี

IMG_4364IMG_4441

โครงการจิตอาสาถุงผ้าชายผ้าเหลืองข้างเตียง เติมใจให้ผู้ป่วย วันที่ 16 พ.ย.59 ห้องIT 902 อาคาร 75 ปี

IMG_4095 IMG_4085