★ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2561 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการรับสมัคร

       หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การรับสมัคร (ออนไลน์)

เว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
       โทรศัพท์ : 02-529-3850โทรสาร : 02-909-3029E-Mail : sciencetech@vru.ac.th